Tag: LDAP

  1. LDAP et PHP

    Effectuer une recherche dans LDAP. <?php // LDAP variables $ldaphost = "10.50.1.21"; // your ldap servers $ldapport = 389; // your ldap server's port number // using ldap bind $ldaprdn = 'cn=Directory Manager'; // ldap rdn or dn $ldappass = 'ipsweb06'; // associated password // Connecting to LDAP $ldapconn = ldap_connect($ldaphost, $ldapport) or die("Could…

    on PHP LDAP